برچسب: Suction depth

عمق مکش در پمپ

فرض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روی سطحی اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ. وزن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮویی وارد میکند ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وارد میشود. اﮔﺮ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺮﻧﺪه را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ

بارگذاری بیشتر