برچسب: یاتاقان

انواع یاتاقان پمپ

وظیفه یاتاقان ها، نگهداری راستای صحیح شفت در برابر بارهای شعاعی و محوری وارد بر آن میباشد. یاتاقان ها در حقیقت تکیه گاه شفت هستند به یاتاقان هایی که موقعیت شعاعی شفت را حفظ میکنند یاتاقان های شعاعی یا ردیال

بارگذاری بیشتر