برچسب: کاویتاسیون

کاویتاسیون و NPSH

NPSH یا هد مکش مثبت خالص، احتمالا بارزترین مفهوم هیدرولیک پمپ است که به درستی درک نشده است. درک این مفهوم بسیار مهم است، زیرا مسائل NPSH جزو شایع ترین علل پمپ ها بوده و اغلب نیز به اشتباه برای

بارگذاری بیشتر