برچسب: پمپ

انواع یاتاقان پمپ

وظیفه یاتاقان ها، نگهداری راستای صحیح شفت در برابر بارهای شعاعی و محوری وارد بر آن میباشد. یاتاقان ها در حقیقت تکیه گاه شفت هستند به یاتاقان هایی که موقعیت شعاعی شفت را حفظ میکنند یاتاقان های شعاعی یا ردیال

انواع پمپ

پمپ پیستونی، پلانجری، دیافراگمی، دنده ای و بسیاری پمپ های دیگر را میتوان نام برد که شناخت عمومی نسبت به این پمپ ها کم یا حتی ناچیز است. این مقاله سعی دارد انواع پمپ جابجایی مثبت و نامثبت را معرفی

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت سوم)

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺸﺎر خروجی را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ

ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ

همانطور ﻛﻪ میدانید ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ همانطور ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﻮق اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل و به وجود آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچی میگردد. بعبارت

عمق مکش در پمپ

فرض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روی سطحی اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ. وزن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺮویی وارد میکند ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﺳﻄﺢ وارد میشود. اﮔﺮ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺮﻧﺪه را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ

پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی بیشترین مقدار هد را در بین پمپ های سانتریفیوژ در سرعت های معمول عملیاتی تولید میکنند. پمپ طبقاتی دارای چندین پروانه هستند که بصورت سری کار میکنند. جریان در میان پمپ از یک مرحله به مرحله بعدی حرکت

بارگذاری بیشتر