برچسب: پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی

پمپ طبقاتی بیشترین مقدار هد را در بین پمپ های سانتریفیوژ در سرعت های معمول عملیاتی تولید میکنند. پمپ طبقاتی دارای چندین پروانه هستند که بصورت سری کار میکنند. جریان در میان پمپ از یک مرحله به مرحله بعدی حرکت

بارگذاری بیشتر