برچسب: پروانه پمپ

پمپ پروانه نیمه باز

یکی از تجهیزات مهم و اساسی پمپ های گریز از مرکز، پروانه آن میباشد که وظیفه افزایش فشار سیال را بر عهده دارد. پمپ های گریز از مرکز دارای سه نوع پروانه میباشند که با توجه به کاربرد و شرایط

بارگذاری بیشتر