برچسب: روانکاری پمپ صنعتی

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت سوم)

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺸﺎر خروجی را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ

بارگذاری بیشتر