دسته: کفکش سه فاز

کفکش ۲ اینچ سه فاز فدک پمپ

مشخصات فنی کفکش های ۲ اینچ فدک پمپ مشخصات هیدرولیکی: دبی: حداکثر آبدهی تا ۲۰ مترمکعب در ساعت هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشخصات الکتروموتور: کلاس عایق بندی: F درجه

کفکش ۳ اینچ سه فاز فدک پمپ

مشخصات فنی کفکش های ۳ اینچ فدک پمپ مشخصات هیدرولیکی: دبی: حداکثر آبدهی تا ۳۵ مترمکعب در ساعت هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۱۸۰ متر گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشخصات الکتروموتور: کلاس عایق بندی: F درجه

کفکش ۴ اینچ سه فاز فدک پمپ

مشخصات فنی کفکش های ۴ اینچ فدک پمپ مشخصات هیدرولیکی: دبی: حداکثر آبدهی تا ۹۰ مترمکعب در ساعت هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۵۴ متر گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشخصات الکتروموتور: کلاس عایق بندی: F درجه

کفکش ۶ اینچ سه فاز فدک پمپ

مشخصات فنی کفکش های ۶ اینچ فدک پمپ مشخصات هیدرولیکی: دبی: حداکثر آبدهی تا ۱۶۰ مترمکعب در ساعت هد: حداکثر ارتفاع آبرسانی تا ۳۲ متر گستره دمای سیال: ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد مشخصات الکتروموتور: کلاس عایق بندی: F درجه

بارگذاری بیشتر