دسته: مقالات

انواع یاتاقان پمپ

وظیفه یاتاقان ها، نگهداری راستای صحیح شفت در برابر بارهای شعاعی و محوری وارد بر آن میباشد. یاتاقان ها در حقیقت تکیه گاه شفت هستند به یاتاقان هایی که موقعیت شعاعی شفت را حفظ میکنند یاتاقان های شعاعی یا ردیال

مکانیکال سیل و پکینگ

استفاده از پکینگ بمنظور ممانعت از خارج شدن مایع سیال تحت فشار درون پمپ به فضای بیرون انجام میشود. پکینگ در بیشتر اوقات در پمپ هایی که کار جابجایی مایعات خورنده ای مثل گل یا دوغاب و در سرویس های

استرینر یا strainer

ورود ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻤﭗ میتواند ﺑﺎﻋﺚ:  اﻧﺴﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ strainer ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﺬف ذرات ﺟﺎﻣﺪ از ﺳﻴﺎل میکنند.

انواع پمپ

پمپ پیستونی، پلانجری، دیافراگمی، دنده ای و بسیاری پمپ های دیگر را میتوان نام برد که شناخت عمومی نسبت به این پمپ ها کم یا حتی ناچیز است. این مقاله سعی دارد انواع پمپ جابجایی مثبت و نامثبت را معرفی

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت سوم)

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺸﺎر خروجی را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ

ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ

همانطور ﻛﻪ میدانید ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ همانطور ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﻮق اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل و به وجود آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچی میگردد. بعبارت

پمپ ستونی عمودی

پمپ ستونی عمودی یکی از رایجترین پمپ های مورد استفاده در کاربری هایی چون پمپ حوضچه مکش یا در انتقال یا گردش مایع از مخزن یا حوضچه مکش میباشند، نشان میدهند. این پمپ دارای طراحی تک مرحله ای بوده و اغلب

بارگذاری بیشتر