همانطور ﻛﻪ میدانید ﺟﺴﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﻛﻪ همانطور ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻓﻮق اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل و به وجود آﻣﺪن ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچی میگردد. بعبارت دیگر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﺮﻋﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ و نهایتا” water hammer میشود.

water hammer ﺑﺎ سروصدا و ارﺗﻌﺎش ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ضربه های ایجاد شده ﻧﺎشی از ارتعاش میتواند ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت در support ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ قسمتهای ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﺎل ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺗﻤﻬﻴﺪاتی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻧﻈﺮ میگیرند. بطور ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راه اندازی پمپ ها تأکید میشود ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوجی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎرت زدن ﭘﻤﭗ، آرام آرام ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن پمپ اول ﺷﻴﺮ ﺧﺮوجی آرام آرام بسته شده و ﺳﭙﺲ ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن پمپ، ﺳﺮﻋﺖ در ﻟﻮﻟﻪ discharge ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻛﺎﻫﺶ می یابد، در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﭘﺪﻳﺪه ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچی در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺗﻔﺎق می افتد و اﻣﻮاج ﻓﺸﺎری ایجادشده در اﻣﺘﺪاد ﻟﻮﻟﻪ discharge ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﭘﺲ از برخورد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣﻨﻌﻜﺲ میشوند. ﻣﻮج ﺑﺮگشتی ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و درﺻﻮرت ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺷﻴﺮ ﺧﺮوجی ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ رﺳﻴﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﭼﺮﺧﻴﺪن ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻬﺮه آن و خرابی های دﻳﮕﺮ میگردد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ discharge در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ میتوان از ﭘﻤﭗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ water hammer ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮد. اﻣﺎ اﻳﻦ روش روشی مؤثر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ water hammer در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم و دائمی اﺗﺨﺎذ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم و دائمی اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد در ﺳﺎل ۱۹۰۰ ﻣﻴﻼدی ﺗﺮوﻛﻮﻓﻮسکی ﻓﺮﻣﻮلی را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر ﻧﺎشی از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﻛﺮد. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺎشی از ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچی در تصویر بالا ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺖ از:

دلتا V ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ و a ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮج ﻓﺸﺎر است. ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ بطور ﻧﺎﮔﻬﺎنی از ﻛﺎر می افتد، ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل در ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎهی ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎری ایجادشده بصورت مشاهده شده میباشد و روﻧﺪ رفت و برگشت ﻣﻮج ﻓﺸﺎری ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻬﻼک ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮج ﻓﺸﺎری اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ میشود.

دیدگاهتان را بنویسید