روانکاری پمپ های صنعتی (پارت سوم)

در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮ by pass ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺸﺎر خروجی را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ by pass ﺷﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻲ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ. درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ by pass ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ از By pass ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺰرﻳﻖ میشود. اﮔﺮ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دبی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد:

ﻳﻜﻲ از روش های اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﻣﻮﺗﻮر میباشد. درصورتیکه ﻣﻮﺗﻮر dc ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﺠﺮ در داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻃﻲ میکند اﺳﺘﺮوک میگویند. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوک میتوان ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد. در پاره ای ﻣﻮارد در صورتیکه اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ دور در ﻣﻮﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺮوک اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺮوک بصورت دﺳﺘﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم میشود.

اﻧﺠﺎم بازرسی های ﻻزم ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی:

  1. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻤﭗ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻈﺮ ﺻﺪای ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی و ارﺗﻌﺎش ﭘﻤﭗ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻧﻈﺮ ﺻﺪای ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﻮرت وﺟﻮد ارﺗﻌﺎش و ﺻﺪا اﭘﺮاﺗﻮر میبایست ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد و ﺑﺨﺶ trouble shooting اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻳﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮای ﭘﻼﻧﺠﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵۸ میلیمتر، چک وﻟﻮﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوجی ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺻﺪا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﺪای اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﻴﺮﻫﺎ رﻳﺘﻢ ﻣﻨﻈﻤﻲ دارد و ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻜﺮار میشود، اﻳﻦ ﺻﺪا از ﺻﺪاﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻠﻲ در آن اﻳﺠﺎد میشود، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
  2. ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ lantern ring میباشد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺳﻴﺎل ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آب ﻳﺎ روﻏﻦ میباشد ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﺟﻬﺖ رواﻧﻜﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎده میشود. ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎل ورودی ﺑﻪ lantern ring میباشد، ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺣﻜﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﮔﻠﻨﺪ میتواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺻﻄﻜﺎک زﻳﺎد در ﻻﻳﻴﻬﺎ ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻄﻜﺎک میتواند از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻻﻳﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﭘﻼﻧﺠﺮ در آن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻮد.
  3. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻛﻠﻲ ﭘﻤﭗ از ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻴﺮﻫﺎ و آﻣﭙﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﻤﭗ ﻣﺘﻨﺎوب اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ زﻳﺎدﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پمپ های ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ روﻏﻦ ﻛﺎری و ﻓﺸﺎر ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮد. ﺳﻄﺢ روﻏﻦ در قسمت های ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از رﺳﻴﺪن روﻏﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن روﻏﻦ را ﺑﺎﻳﺪ بررسی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از روﻏﻨﻜﺎری ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺤﺮک اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ رو در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد در سیستم های ﮔﺮدﺷﻲ روﻏﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای پمپ های ﭘﻼﻧﺠﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده میشود، flow meter در ﻣﺴﻴﺮ روﻏﻦ ﻧﺼﺐ میشود. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﭙﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﭙﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻌﻲ در ﻫﺮ ﭘﺎﻟﺲ، آﻣﭙﺮ ﻛﻤﻲ ﻧﻮﺳﺎن دارد اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺪار ذﻛﺮ ﺷﺪه در document ﭘﻤﭗ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  4. اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی، ﭘﻤﭗ از ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﻧﺸﺘﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی، ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ و اﺗﺼﺎﻻت وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻨﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. از ﻋﺪم اﻧﺴﺪاد و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻜﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

روانکاری پمپ های صنعتی (پارت دوم)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید