ورود ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻤﭗ میتواند ﺑﺎﻋﺚ:

  1.  اﻧﺴﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ
  2.  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺎﻓﺖ
  3. ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﺎ strainer ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﺬف ذرات ﺟﺎﻣﺪ از ﺳﻴﺎل میکنند. ﻣﻌﻤﻮﻻ strainer در ﻟﻮﻟﻪ suction و ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ میشود وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻤﭗ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻟﻮﻟﻪ discharge ﻧﻴﺰ ﻳﻚ strainer ﻧﺼﺐ میشود. ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ و strainer ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮ میگردد . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﺬف ذرات ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده میشود، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ strainer ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺣﺬف ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮی را دارد. اﮔﺮ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و درﺻﻮرتیکه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ از strainer اﺳﺘﻔﺎده میکنند. basket strainer از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ، basket و ﻓﻠﻨﺞ میباشد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن basket، ﻓﻠﻨﺞ ﺑﺎز ﺷﺪه و basket در آورده ﺷﺪه و ﺷﺴﺘﻪ میشود. در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع strainer اﺳﺘﻔﺎده ازY–strainer ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه میشود. Y–strainer ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻮری ﻣﺸﺒﻚ ﻛﻮﭼﻚ (screen) در داﺧﻞ آن ﻗﺮار دارد و در اﻧﺘﻬﺎ ﻳﻚ cover وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﭘﻴﭻ ﻫﺎی آن، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در strainer ﺗﺨﻠﻴﻪ میشود. ﺗﻌﻮﻳﺾ screen از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم میپذیرد. ﺳﻴﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ strainer ،deflect میشود و ﻳﺎ ﺑﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺟﻬﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ میکند ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در Y–strainer، اﻓﺖ ﻓﺸﺎری بعلت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎل اﻳﺠﺎد میشود.

T–strainer بعلت ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی اش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه میشود. از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ، screen و ﻓﻠﻨﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻓﻠﻨﺞ، ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻤﻴﺰی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﻮرت میگیرد. ﺳﻴﺎل ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮع Y ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ میدهد و deflect نمیشود.

ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن basket strainer و T-Y strainer

  1. اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺎل ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ از Y- strainer و T-strainer اﺳﺘﻔﺎده میشود وﻟﻲ در صورتیکه ﻣﻴﺰان ذرات ﺟﺎﻣﺪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از basket strainer اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
  2. Y-T strainer را ﺑﺻﻮرت اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدی میتوان ﻧﺼﺐ ﻛﺮد، در حالیکه basket strainer ﻓﻘﻂ بصورت اﻓﻘﻲ ﻧﺼﺐ میشود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ basket strainer ﻓﻘﻂ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﻓﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده میشود.
  3. basket strainer ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﺟﺎﻣﺪ از ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده میشود وﻟﻲ Y-T strainerرا میتوان ﺑﺮای ﮔﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  4. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در Y-strainer از basket ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﻀﺎی  آزاد Y-strainerاز basket ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید